()translateX

با استفاده از تابع translateX که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای دو بعدی در جهت محور X جابجا کرد. به عنوان نمونه در مثال زیر عنصر 100 پیکسل به سمت راست حرکت می کند: .element { transform: translateX(100px); } از واحدهای دیگری مثل em و rem و […]