background-origin

ویژگی background-origin تعیین می کند که شروع ترسیم پس زمینه عنصر در کدام ناحیه باشد. مقادیر متفاوت برای این ویژگی زمانی که با ویژگی هایی مثل background-repeat و background-clip ترکیب می شود باعث نتایج متفاوت می شود. اگر ویژگی background-attachment برای یک عنصر مقدار fixed داشته باشد ویژگی background-origin برای آن عنصر نادیده گرفته می […]