right

با استفاده از ویژگی right می توان فاصله لبه راست عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر right ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر bottom, left, top می باشند. ویژگی های […]

left

با استفاده از ویژگی left می توان فاصله لبه چپ عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر left ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر bottom, right, top می باشند. ویژگی های […]

bottom

با استفاده از ویژگی bottom می توان فاصله لبه پایینی عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر bottom ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر left, right, top می باشند. ویژگی های […]

top

با استفاده از ویژگی top می توان فاصله لبه بالایی عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر top ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر left, right, bottom می باشند. ویژگی های […]