font-face@

با استفاده از دستور @font-face می توانیم فونت سفارشی خود را تعریف کنیم تا در یک صفحه وب از آن استفاده کنیم که این کار باعث می شود تا از فونت های دیگری علاوه بر فونت های نصب شده بر روی سیستم بهره ببریم.