تصاویر

تصاویر اولین عناصر غیر متنی بودند که در وب به وجود آمدند.