perspective

از ویژگی perspective برای فعال کردن فضای سه بعدی بر روی یک عنصر استفاده می شود, که در این صورت فرزندان آن عنصر می توانند در فضا و موقعیت سه بعدی قرار بگیرند. بواسطه تغییر مکان یا وضعیت عنصر بر روی محور Z می توانید حس عمق را برای یک عنصر بوجود آورید. مثلا اگر […]