حاشیه های چندگانه در css

حاشیه های چندتايي

صورت مسئله هنوز هم گاهی این سوال مطرح می شود که آیا نیاز است که همانطور که می توانیم چند پس زمینه برای یک عنصر تعیین کنیم, بتوانیم چند حاشیه (border) نیز برای یک عنصر خاص تعیین کنیم؟