will-change

ویژگی will-change این امکان را می دهد که مرورگر را در مورد تغییرات یک عنصر زودتر باخبر کنیم تا اینکه بتواند خود را برای اجرای هرچه بهتر و بهینه تر آن تغییرات آماده کند.