border-image-slice

ویژگی border-image-slice تصویری که قرار است به عنوان حاشیه از آن استفاده شود را به نه قسمت تقسیم می کند. که قسمت ها شامل چهار گوشه, چهار لبه و یک قسمت مرکز می باشند. این ویژگی عمل تقسیم کردن تصویر را بر اساس چهار مقداری که برایش تعیین می شود انجام می دهد, بطوریکه هر […]