اینترنت

اینترنت با وب یکسان نیست، بلکه بزرگ تر، قدیمی تر و متنوع تر است.