isolation

از ویژگی isolation برای ایزوله کردن یک گروه از عناصر در برابر آمیخته شدن با محتوای پشت سرشان استفاده می شود. معمولا از isolation در زمانی که از ویژگی mix-blend-mode استفاده می کنیم, بهره می بریم. فرض کنید یک متن در تگ <h1> را بخواهیم با محتوای پشت سرش ترکیب کنیم, ساختار بصورت زیر است: […]