آموزش کار با گرادینت ها در css

گرادینت ها

همانطور که می توانیم برای یک عنصر پس زمینه ای با یک رنگ تخت داشته باشیم، می توانیم پس زمینه را بصورت یک طیف هم تعریف کنیم. این کار بوسیله گرادینت ها قابل انجام است. برتری استفاده از گرادینت ها نسبت به تصاویر در کنترلی است که بر روی ساخت آن ها داریم و همینطور […]