واحدهای نسبی

در واحدهای نسبی یک اندازه طولی نسبت به یک اندازه طولی دیگر محاسبه می شود به همین دلیل به آنها نسبی می گویند. زمانی که از واحدهای نسبی در سی اس اس استفاده می کنیم خروجی ما به راحتی می تواند در محیطهای گوناگون وفق پیدا کند.

واحدهای مطلق

ویژگی های سی اس اس فقط می توانند مقادیر خاص مربوط به خود را قبول کنند. مقادیری مثل کلمات کلیدی, آدرس, رنگ و یا یک عدد. زمانی که یک عدد را برای یک ویژگی تعریف می کنیم در بیشتر مواقع نیاز است تا واحد آن عدد را نیز مشخص کنیم.