optional:

optional یک انتخابگر از نوع pseudo-class است که می توان از طریق آن عناصر اختیاری یا غیر الزامی فرم را انتخاب کرد.

required:

required یک انتخابگر از نوع pseudo-class است که می توان از طریق آن عناصر الزامی فرم را انتخاب کرد.

default:

default یک pseudo-class است که از آن برای انتخاب عنصر پیشفرض در بین یک گروه از عناصر همجنس مورد استفاده قرار می گیرد.

read-write:

read-write یک pseudo-class است که برای انتخاب و استایل دهی به عناصری که توسط کاربر قابل ویرایش هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

read-only:

read-only یک pseudo-class است که برای انتخاب و استایل دهی به عناصری که توسط کاربر قابل ویرایش نیستند مورد استفاده قرار می گیرد.

()dir:

()dir یک pseudo-class است که برای انتخاب و استایل دهی به عناصر بر اساس جهت تعریف شده برای آنها استفاده می شود. جهت سند HTML یا همان صفحه وب بصورت پیشفرض از چپ به راست (LTR: Left to Right) است و نیازی به مشخص کردن آن نیست اما برای ما فارسی زبان ها نیاز است […]

root:

root: یک pseudo-class می باشد که برای انتخاب عنصر ریشه (root) سند HTML استفاده می شود. عنصر ریشه عنصری است که فرزند عنصر دیگری نباشد. در HTML4 این عنصر <html> می باشد که در بالاترین سطح اجدادی قرار دارد! انتخابگر root: معادل انتخابگر html است با این تفاوت که سطح تشخیص (specificity) بالاتری دارد. این […]

()nth-last-child:

()nth-last-child: یک pseudo-class می باشد که به ما این امکان را می دهد تا فرزندان یک عنصر را بر اساس ترتیبشان از آخر به اول انتخاب کنیم یعنی از نظر این انتخابگر اولین عنصر, فرزند آخر می باشد. این انتخابگر یک مقدار مثبت به عنوان آرگومان می پذیرید و بر اساس آن عدد, عنصر مربوطه […]

only-of-type:

only-of-type: یک pseudo-class است و عنصری که تنها فرزند از یک نوع خاص در یک نگهدارنده باشد را انتخاب می کند. خطوط HTML زیر را در نظر بگیرید, در اینجا p:only-of-type باعث انتخاب پارگراف می شود چون عنصر p تنها فرزند از نوع پاراگراف در نگهدارنده خود یعنی article هست. <article> <h2>……..</h2> <p>عنصر پاراگراف</p> <!– […]

valid:

valid یک pseudo-class می باشد که برای انتخاب و استایل دهی به عنصر input در یک فرم, زمانی که آن عنصر با توجه به نوع مشخص شده (type) مقدار صحیح و معتبر گرفته باشد. عنصر زیر را در نظر بگیرید: <input type=”number” /> مقدار عنصر input باید از نوع عدد باشد تا در وضعیت valid […]