default:

default یک pseudo-class است که از آن برای انتخاب عنصر پیشفرض در بین یک گروه از عناصر همجنس مورد استفاده قرار می گیرد.