list-style-image

با استفاده از ویژگی list-style-image می توان برای نشانه گر آیتم های یک لیست تصویر قرار داد.