max-height

با استفاده از ویژگی max-height می توان یک ارتفاع حداکثر برای عناصر مشخص کرد.