عناصر معنایی خطی

در حالی که از پاراگراف ها و لیست ها برای تعریف یک بلاکی از متن استفاده می شود گاهی نیاز داریم تا به یک کلمه یا کلماتی معنا بدهیم. برای این منظور نیاز به عناصری از جنس عناصر این مطلب داریم.

آموزش HTML

HTML

همانطور که در فصل مربوط به وب گفته شد HTML وظیفه ساختاردهی به یک سند وب را دارد.