animation-iteration-count

ویژگی animation-iteration-count تعیین می کند که یک انیمیشن چند بار برای عنصر انتخاب شده اجرا شود. مقدار پیشفرض این ویژگی 1 می باشد, به این معنی که انیمیشن یک بار از اول تا آخر اجرا می شود و تکرار وجود نخواهد داشت. همینطور می تواند مقدار infinite داشته باشد, یعنی انیمیشن تا بی نهایت تکرار […]

animation-name

از ویژگی animation-name برای اختصاص دادن یک و یا چند انیمشین به عنصر انتخاب شده استفاده می شود. که آن انیمیشن ها بوسیله دستور keyframes@ ساخته شده اند. می توان به یک عنصر در صفحه بصورت زیر یک انیمیشن اختصاص داد: .element { animation-name: bounce; } و یا چندین انیمیشن: .element { animation-name: bounce, shake, […]