cursor

از ویژگی cursor برای تعیین شکل ظاهری مکان‌نما (نشانگر موس) در زمانی که بر روی یک عنصر قرار می‌گیرد استفاده می‌شود.

resize

ویژگی resize تعیین می‌کند که آیا یک عنصر قابلیت تغییر اندازه توسط کاربر را دارد یا نه و اگر دارد این قابلیت در کدام جهت اتفاق می‌افتد.

pointer-events

از ویژگی pointer-events برای کنترل شرایطی که یک عنصر گرافیکی تحت تاثیر رویداد نشانگر موس قرار بگیرد، استفاده می شود.

caret-color

از ویژگی caret-color برای تعیین رنگ Caret استفاده می شود. زمانی که در حال تایپ کردن داخل یک عنصر ورودی مثل input هستیم، نشانگر چشمک زنی در محل کاراکتر فعلی وجود دارد، به آن نشانگر که معمولا یک خط راست عمودی هست Caret گفته می شود.

focus-within

انتخابگر focus-within زمانی فعال می شود که یک عنصر خودش، یا فرزندان و نوادگانش در حالت focus قرار گیرند.

column-fill

ویژگی column-fill تعیین می کند که محتوای یک چیدمان چندستونی است چگونه بین ستون ها توزیع شود.

column-span

ویژگی column-span تعیین می کند که عنصری که جزیی از محتوای ستون های یک چیدمان چندستونی است از حالت ستونی خارج شده و تمام ستون ها را بپوشاند یا نه.

column-rule

از ویژگی column-rule برای تعیین خطی بین ستون های چیدمان چندستونی استفاده می شود. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصرنویسی است که مقادیر ویژگی های column-rule-width، column-rule-style و column-rule-color را در یک اعلان تعیین می کند.

column-rule-style

از ویژگی column-rule-style برای تعیین استایل خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.

column-rule-width

از ویژگی column-rule-width برای تعیین عرض خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.