border-bottom-color

از ویژگی border-bottom-color برای تعیین رنگ حاشیه پایین عنصر استفاده می شود.

هر نوع رنگی را می توانیم برای این ویژگی تنظیم کنیم.

 


border-bottom-color: green;
border-bottom-color: hsla(121,50%,50%,0.5);
border-bottom-color: #e43;

 

مقدار اولیه این ویژگی برابر با currentColor می باشد.

این ویژگی می تواند مقدارش را از حاشیه پایین عنصر پدرش به ارث ببرد و برای این کار فقط کافی است از کلمه inherit به عنوان مقدار استفاده کنیم:

 


.baba {
  border-bottom-color: khaki;
}

.gol-pesare-baba {
  border-bottom-color: inherit; /* khaki*/
}

 

نوع و عرض حاشیه عنصر را می توان به ترتیب از طریق ویژگی های border-bottom-style و border-bottom-width تعیین کرد.

 
دموی زیر را بررسی کنید:
 

See the Pen border-bottom-width by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

 

سوالت رو توی پنل بحث و گفتگو مطرح کن.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *