ویرایشگر سابلایم

ویرایشگر متن سابلایم

در این فصل با ویرایشگر متن سابلایم قدم به قدم آشنا خواهیم شد.

راه اندازی ویرایشگر SublimeText 3 دانستنی های ابتدایی سابلایم (قسمت اول) دانستنی های ابتدایی سابلایم (قسمت دوم) بسته های ضروری سابلایم (قسمت اول) بسته های ضروری سابلایم (قسمت دوم) مدیریت پروژه ها و فضای کاری در سابلایم ساخت Snippet در سابلایم تم و طرح رنگی در سابلایم شماره گذاری همزمان در قسمت های مختلف کد معرفی بسته Open Include برای سابلایم ماشین حساب برای سابلایم گوگل در سابلایم