منو وب سایت

منوی های فانتزی

چند نکته یواشکی

  • این منوها رو من تقریبا سه سال پیش ساختم پس از لحاظ performance تاییدشون نمی کنم. صرفا اینجا برای دوستان معرفی شده تا ایده بگیرند. البته بهینه کردنشون هم کاری نداره به مرور وقت کنم درستشون می کنم.
  • من طراح نیستم. این ها رو اون زمان تصویرشون رو دیدم و یا یهویی از یه جایی ایده گرفتم و به HTML و CSS تبدیل کردم.
  • استفاده از این منوها در هر گونه پروژه ای کاملا آزاده.

 

1. Glass Menu

 

See the Pen Menu by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

2. Khafan Menu

 

See the Pen Khafan Menu by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

 

3. Combadi Navigation

 

See the Pen Navigation by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

4. Hidden Navigation

 

See the Pen Hidden navigation by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

5. Toggle Menu

 

See the Pen Toggle menu by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

6. Flat Navigation

 

See the Pen Flat Navigation by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

7. Ribbon Menu

 

See the Pen Ribbon Menu by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

 

8. Shader Menu

 

See the Pen Shader Menu by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

9. Steering Menu

 

See the Pen Steering menu by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.


 

10. Quick Menu

 

See the Pen Quick Menu by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

 

11. Share Menu

 

See the Pen Share menu by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

 

شما هم منوهای جالبتون رو می تونید اینجا معرفی کنید.