margin-right

با استفاده از ویژگی margin-right می توان عرض فضای خارجی سمت راست عنصر را تنظیم کرد.

margin-top

با استفاده از ویژگی margin-top می توان عرض فضای خارجی سمت بالای عنصر را تنظیم کرد.

padding

ویژگی padding از ویژگی های مختصر نویسی می باشد که می توان بوسیله آن چهار ویژگی padding-top، padding-right، padding-bottom و padding-left را در یک اعلان تعیین کرد.

padding-left

با استفاده از ویژگی padding-left می توان عرض فضای داخلی سمت چپ عنصر را تنظیم کرد.

padding-bottom

با استفاده از ویژگی padding-bottom می توان عرض فضای داخلی پایین عنصر را تنظیم کرد.

padding-right

با استفاده از ویژگی padding-right می توان عرض فضای داخلی سمت راست عنصر را تنظیم کرد.

padding-top

با استفاده از ویژگی padding-top می توان عرض فضای داخلی سمت بالای عنصر را تنظیم کرد.

height

با استفاده از ویژگی height اندازه ارتفاع ناحیه محتوای عنصر تعیین می شود.

width

با استفاده از ویژگی width اندازه عرض ناحیه محتوای عنصر تعیین می شود.

list-style

ویژگی list-style یک ویژگی خلاصه نویسی برای تنظیم مقادیر ویژگی های list-style-type ،list-style-image و list-style-position بصورت یکجا می باشد.