max-height

با استفاده از ویژگی max-height می توان یک ارتفاع حداکثر برای عناصر مشخص کرد.

min-height

با استفاده از ویژگی min-height می توان یک ارتفاع حداقل برای عناصر مشخص کرد.

max-width

با استفاده از ویژگی max-width می توان یک عرض حداکثر برای عناصر مشخص کرد.

min-width

با استفاده از ویژگی min-width می توان یک عرض حداقل برای عناصر مشخص کرد.

margin

ویژگی margin از ویژگی های مختصر نویسی می باشد که می توان بوسیله آن چهار ویژگی margin-top، margin-right، margin-bottom و margin-left را در یک اعلان تعیین کرد.

margin-left

با استفاده از ویژگی margin-left می توان عرض فضای خارجی سمت چپ عنصر را تنظیم کرد.

margin-bottom

با استفاده از ویژگی margin-bottom می توان عرض فضای خارجی سمت پایین عنصر را تنظیم کرد.

margin-right

با استفاده از ویژگی margin-right می توان عرض فضای خارجی سمت راست عنصر را تنظیم کرد.

margin-top

با استفاده از ویژگی margin-top می توان عرض فضای خارجی سمت بالای عنصر را تنظیم کرد.

padding

ویژگی padding از ویژگی های مختصر نویسی می باشد که می توان بوسیله آن چهار ویژگی padding-top، padding-right، padding-bottom و padding-left را در یک اعلان تعیین کرد.