()nth-of-type:

()nth-of-type: یک pseudo-class می باشد که به ما این امکان را می دهد تا عناصری از یک نوع خاص که در درون یک نگهدارنده هستند را بر اساس ترتیبشان انتخاب کنیم. این انتخابگر شبیه به ()nth-child: می باشد با این تفاوت که شمارش بر روی تمام فرزندان یک سطر صورت نمی گیرد بلکه فقط بر […]

()nth-last-of-type:

()nth-last-of-type: یک pseudo-class می باشد که به ما این امکان را می دهد تا فرزندان یک نوع عنصر خاص را بر اساس ترتیبشان از آخر به اول انتخاب کنیم. این انتخابگر شبیه به ()nth-last-child: می باشد با این تفاوت که شمارش بر روی تمام فرزندان یک سطر صورت نمی گیرد بلکه فقط بر روی یک […]

only-child:

only-child: یک pseudo-class است و عنصری که تنها فرزند باشد را انتخاب می کند. خطوط HTML زیر را در نظر بگیرید, در اینجا p:only-child باعث انتخاب پارگراف می شود چون عنصر p تنها فرزند نگهدارنده خود یعنی article هست. <article> <p>عنصر پاراگراف</p> <!– انتخاب می شود –> </article> اما در خطوط زیر عنصر پاراگراف تنها […]

only-of-type:

only-of-type: یک pseudo-class است و عنصری که تنها فرزند از یک نوع خاص در یک نگهدارنده باشد را انتخاب می کند. خطوط HTML زیر را در نظر بگیرید, در اینجا p:only-of-type باعث انتخاب پارگراف می شود چون عنصر p تنها فرزند از نوع پاراگراف در نگهدارنده خود یعنی article هست. <article> <h2>……..</h2> <p>عنصر پاراگراف</p> <!– […]

invalid:

invalid یک pseudo-class می باشد که برای انتخاب و استایل دهی به عنصر input در یک فرم, زمانی که آن عنصر با توجه به نوع مشخص شده (type) مقدار نادرست گرفته باشد. عنصر زیر را در نظر بگیرید: <input type=”number” /> مقدار عنصر input باید از نوع عدد باشد پس اگر آن را با حروف […]

valid:

valid یک pseudo-class می باشد که برای انتخاب و استایل دهی به عنصر input در یک فرم, زمانی که آن عنصر با توجه به نوع مشخص شده (type) مقدار صحیح و معتبر گرفته باشد. عنصر زیر را در نظر بگیرید: <input type=”number” /> مقدار عنصر input باید از نوع عدد باشد تا در وضعیت valid […]

hover:

hover یک pseudo-class می باشد که برای انتخاب و استایل دهی به عنصری که کاربر نشانه گر موس و یا وسیله دیگر را بر روی آن نگه داشته است, استفاده می شود. از hover برای تعامل بهتر کاربر با عناصر استفاده می شود, به عنوان مثال می توان به کاربر اطمینان داد که عنصری که […]

link:

link یک pseudo-class می باشد که برای انتخاب و استایل دهی به عناصر لینک در صفحه استفاده می شود. نکته قابل توجه اینکه فقط لینک هایی (<a>) را انتخاب می کند که دارای ویژگی href هستند. خطوط HTML زیر را در نظر بگیرید: <!– لینک های زیر انتخاب می شوند –> <a href=”#”>Random Link</a> <a […]

focus:

focus یک pseudo-class می باشد که برای انتخاب و استایل دهی به عناصری که در معرض تمرکز عملکرد کاربر قرار می گیرند, می باشد. حال این تمرکز می تواند با استفاده از کلیک کردن و یا با استفاده از صفحه کلید (زدن دکمه tab) باشد. عناصری که حالت focus را دارند معمولا لینک ها و […]

visited:

visited یک pseudo-class می باشد که برای انتخاب و استایل دهی به عناصر لینکی (<a>) که قبلا بازدید شده اند استفاده می شود. نکته این که این انتخابگر فقط عنصر لینکی (<a>) که دارای ویژگی href است را انتخاب می کند. <!– لینک های زیر انتخاب می شوند –> <a href=”#”>Random Link</a> <a href=”#id”>Internal Link</a> […]