visibility

از طریق ویژگی visibility می توان ترسیم شدن عنصر را کنترل کرد، مثلا می توان عنصر را مخفی کرد.

overflow-y

ویژگی overflow-y تعیین می کند که محتوایی که از مرزهای بالا و پایین عنصر خارج می شود, نمایش داده شود یا نه. و همچنین چگونگی نمایش را نیز تعیین می کند.

overflow-x

ویژگی overflow-x تعیین می کند که محتوایی که از مرزهای چپ و راست عنصر خارج می شود, نمایش داده شود یا نه. و همچنین چگونگی نمایش را نیز تعیین می کند.

max-height

با استفاده از ویژگی max-height می توان یک ارتفاع حداکثر برای عناصر مشخص کرد.

min-height

با استفاده از ویژگی min-height می توان یک ارتفاع حداقل برای عناصر مشخص کرد.

max-width

با استفاده از ویژگی max-width می توان یک عرض حداکثر برای عناصر مشخص کرد.

min-width

با استفاده از ویژگی min-width می توان یک عرض حداقل برای عناصر مشخص کرد.

margin

ویژگی margin از ویژگی های مختصر نویسی می باشد که می توان بوسیله آن چهار ویژگی margin-top، margin-right، margin-bottom و margin-left را در یک اعلان تعیین کرد.

margin-left

با استفاده از ویژگی margin-left می توان عرض فضای خارجی سمت چپ عنصر را تنظیم کرد.

margin-bottom

با استفاده از ویژگی margin-bottom می توان عرض فضای خارجی سمت پایین عنصر را تنظیم کرد.